Reklamační podmínky internetového obchodu www.rischino-nositka.cz

neoddělitelná součást všeobecných obchodných podmínek

 

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno jen od prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.
 2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající je ve smyslu platné legislativy povinen reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a a násl. Občanského zákoníku.
 3. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.
 4. Kupující je povinen si neprodleně uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.
 5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
  1. jestli k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  2. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
  3. používáním zboží v podmínkách, které svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy neodpovídají přirozenému prostředí zboží,
  4. zanedbáním péče a údržby o zboží,
  5. poškozením zboží nadměrnou zátěží,
  6. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
 1. Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
 1. Rovněž se odpovědnost za vady nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.
 2. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu provozu: Športová 145/27 972 11 Lazany, IČO: 53226623, avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží. Doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit i vyplněný Reklamační formulář. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).
 3. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
 4. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
 5. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
  1. při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla tato chyba odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy vady výměnu chybné věci za bezchybnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,
  2. při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci, na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) nebo na slevu z ceny,
  3. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou a nebo vrácením kupní ceny zboží a to písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 6. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože při přepravě se může zboží poškodit. Kupujícím doporučujeme rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že je obal nepoškozený.
 7. Tyto reklamační podmínky jsou neoddělitelnou součástí všeobecných obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.
 8. Kontakt pro řešení a zasílání reklamací: +421 903 155 021
 9. Spotřebitel má právo se v případě nespokojenosti s vyřízením reklamace obrátit na orgán dozoru podle místní příslušnost SOI pro Trenčianský kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.