Nyní doprava zdarma nad 1500 kč + ke každému nosítku zdarma slintáčky a pytlíček Rischino

Obchodní podmínky

Článek I.

Vymezení pojmů

 1. Provozovatelem internetové stránky  www.rischino-nositka.cz je  Rischino COMPANY s.r.o., Športová 145/27, 97211 Lazany, IČO: 53619897, DIČ: 2121467337
 2. Prodávajícím je Rischino COMPANY s.r.o., Športová 145/27, 97211 Lazany, IČO: 53619897, DIČ: 2121467337. Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43112/R
 3. Dodavatelem tovarů a služeb nabízených na e-shopu www.rischino-nositka.cz e společnost Rischino COMPANY s.r.o., Športová 145/27, 97211 Lazany, IČO: 53619897, DIČ: 2121467337.
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.
 5. E-shop je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.

Článek II.

Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné. Jsme plátci DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

Článek III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro správné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.
 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží v smyslu ods. 3. tohoto článku.
 5. Kupující je odesláním objednávky vázaný k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

Článek IV.

Platební podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
  1. platba na dobírku (platba přímo kurýrovi při přebírání zboží)
  2. platba na základě zálohové faktury – předem, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na náš účet
 1. Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kupónu je uveden přímo na dárkovém poukazu. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné domluvit s kupujícím.
 2. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

Článek V.

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu zboží do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem, je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, kupující bude informován o možnostech částečných dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod na použití a také ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 5. Za místo plnění je považováno místo, do kterého je zboží dodáváno.
 6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
 1. kurýrní společnosti
 2. vlastní dopravy prodávajícího

 

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Doručení zboží probíhá prostřednictvím kurýrní společnosti a výše poplatku je uvedena při objednávání zboží přímo v pokladně e-shopu.
 2. Prodávající se může s kupujícím dohodnout také na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
 3. Prodávající může kupujícímu zaslat zboží, které je okamžitě dostupné a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, to ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítáno v objednávce.

 

Článek VII.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
 2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

Odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení Zboží

 • Kupující je oprávněný odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodů do 14 dnů ode dne převzetí zboží, jestliže Prodávající včas a řádně poskytl Kupujícímu informaci o právu odstoupit od Kupní smlouvy. Zboží se považuje za převzaté okamžikem, kdy Kupující, a nebo ním určená osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží.

 

 • Jestliže Prodávající poskytl Kupujícímu informace dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení plynutí lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy podle odstavce 1 tohoto článku VOP, lhůta na odstoupení od Kupní smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, když Prodávající dodatečně splnil informační povinnost. Pokud  Prodávající neposkytl Kupujícímu informace o právu odstoupit od Kupní smlouvy ani v dodatečné lhůtě podle předcházející věty, lhůta na odstoupení od Kupní smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne zahájení plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy podle odstavce 1 tohoto článku VOP.

 

 • Kupující je povinný nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od Kupní smlouvy zaslat Zboží zpět (doporučeně s pojištěním) anebo ho odevzdat Prodávajícímu. Zboží nesmí být zasílané jako zásilka na dobírku; v takovém případě nebude převzatý. Adresa provozovny pro vrácení Zboží je náš sklad: Marcela Ondrčková – Rischino, Stará cesta 162, 97211, LAZANY. Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu přechází na Kupujícího. Zboží nesmí být použité anebo poškozené. Vrácené zboží musí být kompletní, vrácení příslušenství a pod., a musí být opatřený originálním štítkem a veškerými ochrannými prvky nového Zboží. Při vrácení je potřeba ho zabalit tak, aby byl doručený Prodávajícímu nepoškozený, schopný dalšího prodeje. Kupující zodpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se Zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného na zjištění vlastní a funkčnosti Zboží.

 

 • Prodávající je povinný bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne doručení odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy vrátit Kupujícímu všechny platby, které od něho přijal na základě Kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a to bankovním převodem na bankovní účet určený Kupujícím. Prodávající není povinný vrátit Kupujícímu platby před tím, než mu je Zboží doručené.

 

 • Kupující je oprávněný od Kupní smlouvy odstoupit v případě zmeškání Prodávajícího s dodáním Zboží jen v případě, že zmeškání je přímo zapříčiněné Prodávajícím. Prodávající nenese odpovědnost za zmeškání způsobené třetími stranami, které vstupují do procesu dodání Zboží.

 

 • Prodávající je oprávněný od Kupní smlouvy odstoupit, v případě stanovených v těchto VOP, jako i v případě, pokud
 1. a) je Kupující ve zmeškání se zaplacením Kupní ceny,
 2. b) dodáním Zboží Prodávající poruší všeobecně závazné právní předpisy,
 3. c) z objektivních důvodů, resp. Z důvodů, které nemůže ovlivnit, nemůže dodat Zboží Kupujícímu
 • Ustanovení tohoto článku VOP se netýkají odstoupení od Kupní smlouvy z důvodu vad Zboží. Nároky Kupujícího z titulu vad Zboží jsou upravené v Reklamačním řádu Prodávajícho TU.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Smluvními stranami jsou pokládány prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  1. převzít objednané zboží,
  2. zaplatit za zboží dohodnutou odplatu prodávajícímu,
  3. překontrolovat neporušenost obalu, respektive i samotný zboží při jeho přebírání,
  4. pokud je balík poškozen nebo něco není v pořádku a v souladu s objednávkou nebo tovarem, kurýrovi je potřebné do poznámky napsat poškození balíku (popis poškození) a následně poškození nafotit a obrátit se na t.č: +421 910 559 800 a kontaktovat pracovníka naší pobočky. Zboží určitě nepřebírat!
 3. Prodávající je povinen:
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
  2. spolu se zbožím zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží, jako například fakturu za tovar, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

 

Článek XI.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí straně, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.
 3. Od kupujícího získává provozovatel následovní osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávané za účelem korektního vybavení vaší objednávky.
 5. Provozovatel je povinen ochránit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které má zpracovány v bezpečnostní směrnici.
 6. Dotčená osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.
 7. Jestliže kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely, souhlasil tím především se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.
 8. Osobní údaje pro marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let.
 9. Svůj souhlas může kupující kdykoliv písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto údaje okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. Vámi poskytnuté osobní údaje tak už nebudeme dále používat pro marketingové účely.
 10. Jestliže kupující při registraci v e-shopu souhlasil se zpracováním osobních údajů s registrací ve věrnostním programu, souhlasil se shromažďováním získaných osobních údajů včetně informací o objednávkách za účelem poskytování slev.
 11. Osobní údaje pro věrnostní program v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let.
 12. Svůj souhlas může kupující kdykoliv písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto údaje okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. Vámi poskytnuté osobní údaje tak už nebudeme dále používat ve věrnostním programu.

 

Článek XII.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

 1. Podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku má prodávající právo na náhradu škody v případě, že si kupující objednal zboží, které nestornoval, respektive neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží, nebo si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru ani po výzvě prodávajícího. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na náhradu škody za nepřevzaté zboží ve smyslu nákladů spojených s přípravou a expedicí zboží na odběrné místo.

 

Článek XIII.

Závěrečné ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky si kupující přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.
 4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci certifikace e-shopu reklamní agenturou Lighthouse Media Solutions.
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím a také jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
 6. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich neoddělitelných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení, a to především podle. Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 7. Tyto všeobecní obchodní podmínky včetně jejich neoddělitelných součástí nabývají platnosti a účinnosti 23.11.2018.
 8. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě, nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

 

 

                                                                                               V Lazanech, 23.11.2018

Rischino s.r.o.

 

 

Reklamační podmínky internetového obchodu www.rischino-nositka.cz

neoddělitelná součást všeobecných obchodných podmínek

 

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno jen od prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.
 2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající je ve smyslu platné legislativy povinen reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a a násl. Občanského zákoníku.
 3. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.
 4. Kupující je povinen si neprodleně uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.
 5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
  1. jestli k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  2. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
  3. používáním zboží v podmínkách, které svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy neodpovídají přirozenému prostředí zboží,
  4. zanedbáním péče a údržby o zboží,
  5. poškozením zboží nadměrnou zátěží,
  6. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
 1. Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
  1. Rovněž se odpovědnost za vady nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.
  2. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu provozu: Športová 145/27 972 11 Lazany, IČO: 53226658, avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží. Doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit i vyplněný Reklamační formulář. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).
  3. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
  4. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
  5. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
   1. při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla tato chyba odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy vady výměnu chybné věci za bezchybnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,
   2. při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci, na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) nebo na slevu z ceny,
   3. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou a nebo vrácením kupní ceny zboží a to písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
  6. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože při přepravě se může zboží poškodit. Kupujícím doporučujeme rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že je obal nepoškozený.
  7. Tyto reklamační podmínky jsou neoddělitelnou součástí všeobecných obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.
  8. Kontakt pro řešení a zasílání reklamací: +421 903 155 021
  9. Spotřebitel má právo se v případě nespokojenosti s vyřízením reklamace obrátit na orgán dozoru podle místní příslušnost SOI pro Trenčianský kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.
phone-handsetcross-circle