Nyní doprava zdarma nad 1500 kč + ke každému nosítku zdarma slintáčky a pytlíček Rischino

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 • Provozovatel osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je rischino-nositka.cz, Rischino COMPANY s.r.o. (dále jen: „provozovatel“).
 • Kontaktní údaje provozovatele jsou:
 • Adresa: https://rischino-nositka.cz
 • Email: info@rischino-nositka.cz
 • Telefón: +421 903 155 021
 • Osobními údaji jsou údaje týkající se identifikované fyzické osoby anebo identifikovatelné fyzické osoby, které je možné identifikovat přímo anebo nepřímo, zejména na základě všeobecně použitelného identifikátora, jiného identifikátora, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, anebo online identifikátor, anebo na základě jedné anebo více charakteristik anebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu anebo sociální identitu.
 • Provozovatel osobních údajů nejmenoval zprostředkovatele na ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů

 • Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli anebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména na zasílání obchodních nabídek a newsletterů) pod nezbytné pro plnění smlouvy čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo aby byla na žádost dotyčné osoby provedena opatření před uzavřením smlouvy.
 • Účelem zpracování osobních údajů je:
 • o vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany provozovatele plnit,
 • zasílání obchodních nabídek a provádění dalších marketingových aktivit.
 • ze strany provozovatele nepřichází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 • Provozovatel uchovává osobní údaje
 • po dobu nevyhnutelnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zabezpečující služby provozování e-shopu a jiné služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zabezpečující marketingové služby.
 • Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • Prováděné služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics – zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords – zaznamenává cookie a použití webu
 • Google nákupy – žádost o recenzi, zaznamenává email pokud jej odsouhlasíte v procesu objednávky
 • Heureka – zaznamenává konverze nákupu a email pro službu „Ověřeno zákazníky“
 • Sklik – zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu
 • Hotjar – zaznamenává cookie, použití webu

VI. Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
 • právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 16. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 • Máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.
 • Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 • Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečné ustanovení

 • Odesíláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytli.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
phone-handsetcross-circle